لاتکس برای تولید کاتر (Catheter)

مدول متوسط لاتکس لاستیک طبیعی غنی شده با آمونیاک حفظ شده است.

همچنین برای ساخت آستین بادکنک مناسب است.

UL R محصول لاتکس با کد

لاتکس

مدول بالا لاتکس لاستیکی طبیعی غنی شده با آمونیاک حفظ می شود.

برای کاتتر ساخت سختی مناسب است.

UL T محصول لاتکس با کد