لاتکس برای تولید درزگیر قوطی ها

لاتکس

مدول متوسط لاتکس لاستیک طبیعی غنی شده با آمونیاک حفظ شده است.

این به طور خاص به عنوان لاتکس پایه برای استفاده از درزگیر قوطی تولید شده است.

VUL R S محصول لاتکس با کد