لاتکس برای تولید انواع اسباب بازی

آمونیاک کم مدول بالا لاتکس لاستیکی طبیعی غالب شده است که مطابق با مقررات و مشخصات FDA ، EN 71-12 و BfR XXI است.

این برای محصولات اسباب بازی کودک که به سطح بسیار کمی از نیتروزامین و مواد نیتروژن قابل استخراج نیاز دارند ، مناسب است.

UL N B2 محصول لاتکس با کد

لاتکس

آمونیاک کم ، مدول بالا ، لاتکس لاستیک طبیعی غنی شده است. این ماده به طور خاص از کنسانتره لاتکس بدون TMTD برای محصولات غوطه ور که به نیتروزامین و مواد نیتروژن قابل استخراج کم نیاز دارند ، ترکیب شده است ، بنابراین مطابق با مقررات و مشخصات FDA ، EN 71-12 ، EN 12868 و BfR XXI است.

برای ساخت اسباب بازی ، به ویژه اسباب بازی های کودک که نیاز به انطباق با EN 12868 دارند ، مناسب است.

UL N B/F محصول لاتکس با کد