لاتکس برای تولید پستانک و سرشیشه پستانک

آمونیاک کم ، مدول متوسط لاتکس

این ماده به ویژه برای تولید مقادیر غوطه وری که به سطح پایین نیتروزامین و نیتروژن قابل جذب در بدن نیاز دارند ، تولید شده است تا مطابق با مقررات و مشخصات FDA, EN 12868 و BfR XXI باشد.

محصول لاتکس با کد VUL N 23