کاربردهای لاتکس

کاربردهای لاتکس

لاتکس بسیاری از گونه های درختان می تواند برای تولید ترکیبات مختلف فرآوری شود. لاستیک طبیعی مهمترین محصولی است که از آن بدست می آید. بیش از ۱۲۰۰۰ گونه گیاهی لاتکسی تولید می کنند که می توان از آن لاستیک تولید کرد اگرچه در اکثر قریب به اتفاق این گونه ها این ترکیب برای...